+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Podmínky zvláštního prodeje

 

Podmínky prodeje položek v katalogu Odposlechy24.cz

Veškerý prodej produktů nabízených na internetových stránkách odposlechy24.cz je podmíněn uvědomělým souhlasem kupujícího s těmito podmínkami. K souhlasu, je nakupující vyzván v posledním kroku vytváření elektronické objednávky.


Kupující se zavazuje,
že produkt(y) zakoupený(é) pod prodejními názvy uvedenými v katalogu elektronického obchodu Odposlechy24.cz, od společnosti Avalo s.r.o.., nezneužije k nelegálním účelům a bude při jejich užívání vždy postupovat v souladu s platnými zákony dané země, ve kterých služeb a produktů užívá či testuje.
Kupující si je vědom, že na tomto e-shopu se mohou nacházet zařízení (produkty) nehomologované v ČR a jejich použití je zakázané. Zařízení (produkty) jsou určena na prodej do zahraničí nebo pro studiní účely. Před použitím je důležité se seznámit s podmínkami (právo, technické předpisy, vyhlášky apod.) pro používání těchto výrobků v daném státě. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn a úpravu designu výrobku. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost v případě zneužití těchto výrobků na nelegální účely, resp. použití na území České republiky.

 

Poučení:

Skrytý záznam, odposlech
Neboť ví, že pořizováním skrytého záznamu jiných osob v jejich soukromém životě, záznamy o jejich soukromém životě šířit, nebo narušováním práv jiných osob je nepochybně zasahováno do ústavně garantovaných základních práv a svobod, zejména do těch práv, která jsou zaručena čl. 13 Listiny základních práv a svobod, publikovaného pod č. 2/1993 Sb., která je součástí ústavního pořádku ČR ( dále jen Listina).
Podle tohoto článku nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou nebo jiným způsobem s výjimkou případů a způsobem, který stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegramem nebo jiným podobným zařízením.

Záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením ( §12 odst.1 OZ ) . Svolení není třeba, pokud je záznam použit k účelům úředním na základě zákona ( § 12 odst..2 OZ) s tím, že záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby použít nebo pořídit přiměřeným způsobem též pro vědecké, umělecké účely pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství avšak ani takové použití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Rušičky
Rušičku používat v ČR nesmíte! Naše prodávané rušičky nejsou určeny do provozu v ČR.
Používání technických prostředků k rušení radiových vln včetně kmitočtů mobilních operátorů je v České republice protizákonné. Výjimku mohou od ČTÚ dostat pouze některé státní orgány a instituce, například Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

Za ovlivňování radiového spektra hrozí vysoké pokuty od ČTU.

Odposlechy24.cz